ברבעון השני 2017 , בוצע בחברתנו תרגיל ייחודי הבא לבחון את יכולותיה של
חברתנו להתמודדות עם היבטי הרציפות התפעולית וההמשכיות העסקית של מתקני החברה וכל זאת במסגרת של
תרחיש רעידת אדמה המתבסס על מתאר ההערכות הלאומי שאושר ע”י ממשלת ישראל בשנת 2012 ומהווה את בסיס
ההערכות של משרדי הממשלה, התשתיות השונות והרשויות בישראל לאירוע רעידות אדמה. תרגיל זה הינו המשך
ישיר לתרגיל האחרון שבוצע לפני כשנה בחברתנו, בו תורגל מתאר מלחמה בשתי חזיתות )חזית עזתית וחזית צפונית(
וזאת על בסיס תרחיש הייחוס הארצי של מדינת ישראל.

במסגרת התקן הייחודי ISO22301 בו מחזיקה החברה, בוצע התרגיל הנ”ל לשם שימור מוכנות החברה למצבי החרום
השונים ועמידתה בסטנדרט הגבוהה אליו היא מתחייבת ללקוחותיה.

חברת MedOne חרטה על דגל השירות שלה, להיערך ולעמוד בכל מצבי החירום הלאומיים. לכן, החברה נערכת
לניהול משברים הנובעים מאתגרים לאומיים אלה, אשר נועד לספק ללקוחותיה כבסיס מינימאלי את מה שהתחייבה
אליו במסגרת ה SLA של החברה ולא להטיל אחריות על כוח עליון.

חברת MedOne בחרה השנה להצטרף לפעילות התרגול במסגרת “שבוע החירום הלאומי” בישראל וזאת על מנת
לאתגר ולבחון את יכולות החברה לעמוד בהתחייבותה למול לקוחותיה מחד ומאידך לתת מענה למחויבותה של
החברה למול גופי הממשלה הרבים המאחסנים את תשתית המידע שלהם במתקני החברה.

לאורך ההיסטוריה פקדו את מדינת ישראל, אחת ל- 90 שנה לערך, רעידות אדמה חזקות המהוות סיכון להמשך
פעילות המשק האזרחי. על כן בהתאמה לכך, בשנים האחרונות גברה המודעות בארץ לאיום זה. מתווה ההיערכות
מבוסס על מבנה השברים הטקטוניים הפעילים באזור מדינת ישראל ומהווים את מקור האיום העיקרי לרעידות
אדמה בישראל – השבר הסורי אפריקני והקשת הקפריסאית. שבר פעיל נוסף הוא שבר יגור, העובר צפונית לרכס
הכרמל ולאורך עמק יזרעאל. חשוב לציין שרעידת אדמה חזקה באחד מהשברים הנ”ל עלולה לגרום נזק משמעותי
במקומות רבים בארץ, לרבות מקומות כאלה שרחוקים יחסית ממוקד הרעש. אומנם חלק מהשברים אליהם מיוחס
האיום אומנם מרוחקים ממתקני החברה, אך אין אנו יכולים לנבות את מוקד הרעידה ועוצמתה ולכן בחרנו להיערך
במתאר כפול המדמה רעש אדמה בשני מוקדים )באזור ים המלח בעוצמה של 7.2 ובאזור שבר יגור בעוצמה פחותה
מכך(.

בהתאם לכך, תרגלנו במהלך התרגול את הנחות העבודה הבסיסיות כי בשעות הראשונות לאחר התממשות אירוע
רעידת אדמה, נטל התמודדות עם נזקי האירוע יוטל רובו ככולו על הנהלת החברה ועובדיה. מניסיון מאירועי רעידות
אדמה בעולם, האנשים הנמצאים בשטח הם אלו אשר מצילים את מירב האנשים ומתפעלים את הצלת החיים
והמערכות שברשותם ברמה המידית, ככל שתורגלו לנושא.

כוחות החירום אשר יהיו עסוקים מן הסתם במספר רב של אירועים, אינם מסוגלים לתת מענה ראוי ובזמן אמת
למספר רב של אתרים ומכאן נדרשת היערכות מוגברת של חברות וארגונים לאירועים מסוג זה.

הנזקים העיקריים הצפויים במתאר ההיערכות הלאומי של מדינת ישראל המשמש כבסיס למתאר ההיערכות של
חברתנו, ואשר צפויים להשליך על פעילות החברה הם: שיבושים קשים באספקת תשומות מנותני שירותים חיצוניים
)שירותי אחזקה, תמיכה ותיקונים, וכיו”ב(, הפסקת אספקת החשמל מרשת החשמל הארצית, הפסקות באספקת
המים מרשת המים הארצית, ניתוק כולל של התקשורת הקווית ושל התקשורת הבינלאומית לישראל וממנה, ניתוק
דרכים וזמינותם ושיבושים קשים באספקת תשומות מנותני שירותים חיצונים עקב פגיעות שונות וגיוסי מילואים.

חשוב לזכור כי תרגיל זה כפי שצוין לעיל הינו חלק אינטגרלי מתהליכי ההמשכיות העסקית אותם החברה עוברת
שנבנתה במשך השנים האחרונות )BCP( בשנים האחרונות, והינו הכרחי לבחינת תכנית ההמשכיות העסקית
תקן לניהול רציפות עסקית המפרט את הדרישות לתכנון להקמה, להפעלה ולשיפור – ISO22301 בהתאמה לתקן
מתמיד של מערכת ניהול להגנה מפני אירועים משבשים, תוך מזעור הסבירות להתרחשות של אירועים משבשים,
ההיערכות אליהם, התמודדות עמם והתאוששות מהם.

בתרגיל לקחו חלק גורמים רבים, החל מצוות הנהלת החברה, למנהלי האתרים ועד לגורמי האבטחה, אשר תרגלו
בעיות תפעוליות במספר אתרים במקביל, סוגיות שונות למול הלקוחות, היעדרות עובדי החברה, שיבושי תשתיות
חסימות צירים גישה לאתרים ולהנהלת החברה.